Rybník - ev. kostol | www.ohrozenekostoly.sk

Rybník - ev. kostol

evanjelický kostol v Rybníku

Evanjelický kostol v Rybníku
(okres Revúca)

Charakteristika stavby:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Poloha:
Na vyvýšenej terénnej terase mimo obce, obklopený cintorínom a miznúcim ohradným múrom.

História a stavebný vývoj:
Ranogotický kostol približne z polovice 13. až polovice 14. storočia, vznikol pravdepodobne na mieste staršieho objektu neznámej dispozície (spomínané sú nazarénsky alebo johanitský Conventus S. Crucis). Výtvarná výzdoba sa svojou úrovňou zaraďuje medzi najlepšie diela gemerskej stredovekej maľby medzi 60. až 80. rokmi 14. storočia. Fresky sú zrejme vytvorené dielňou Majstra ochtinského presbytéria.
Kostol sa okrem čiastočných úprav v 18. storočí (spôsobené požiarom v roku 1747), keď boli zväčšované okenné otvory lode a vznikla nová strecha, zachoval takmer v intaktnom stave.
Kazateľnica a organ barok. vyrezávané, z 18.stor. Z troch strán obiehajúca drevená protestantská empora, v kazetách parapetu maľovaná rastlinná ornamentika, barok. z 18. storočia. Patronátna lavica s maľovanou rastlinnou ornamentikou. barok. z 18. storočia.
Po prechode kostola do správy protestantov boli maľby pretreté. V prvej polovici 19. storočia bol kostol bez údržby, keďže miestny farár (Samuel Urbanec) plánoval výstavbu nového chrámu priamo v dedine. Podľa správ z miestnej kroniky kostol pustol, bol bez strechy (zrejme poškodená strešná krytina, keďže krov je pôvodný z polovice 18. storočia) a rozpadal sa jeho „južný roh“ (zrejme juhozápadné nárožie, kde sú aj dnes výrazné vertikálne praskliny). Kostol sa začal opravovať až po príchode nového farára (Štefan Homola) v roku 1849. Pri týchto opravách boli v roku 1857 znovuobjavené fresky.
Plány na výstavbu nového kostola pretrvávali, stavba sa ale napokon nerealizovala (bližšie informácie v tomto článku v časti „Veža“), bola postavená len zvonica v neorománskom slohu, vysvätená 12.novembra 1871).
Neskôr, po roku 1903, boli v kostole čiastočne odkryté a konzervované fresky. Práce vykonal I.Groh, ktorý vytvoril aj ich akvarelové kópie. Kostol bol následne v roku 1908 úradne zatvorený kvôli jeho stavu, údajne však išlo o akt pomsty zo strany úradov. Nasledovalo ďalšie obdobie bez údržby, ktoré vyústilo do nariadenia opráv, ktoré začali v roku 1922. Fresky boli opätovne reštaurované a vyčistené (žiaľ až priveľmi vyčistené a premaľované, čím prišlo k ich znehodnoteniu) B.Jarošom v roku 1924 (vročenie v SZ kúte svätyne, v literatúre sa uvádza rok 1928).
V súčasnosti je kostol dlhodobo nevyužívaný, bez údržby. Ostatné práce údržbového charakteru boli vykonané počas dobrovoľníckej brigády vykonanej iniciatívou „Zachráňme Rybník“ v roku 2008.

Súčasný stav:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Dostupná dokumentácia:
- ku kostolu je v archíve PÚ SR veľmi kvalitná dokumentácia z roku 1921 (autor Faulhammer), ako aj z roku 1930 (V.Mencl)

Obhliadka objektu:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Návrh opatrení:
bude doplnené po vypublikovaní dizertačnej práce

Iniciatívy súvisiace s objektom:
- iniciatíva Zachráňme Rybník, ktorá vykonala na kostole brigádu v roku 2008.

Zdroje informácií:
1. Súpis pamiatok na Slovensku
2. Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
3. Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989
4. Judák, Viliam - Poláčik, Štefan: Katalóg patrocínií na Slovensku; RCBF UK, Bratislava 2009
5. Plekanec, V. – Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe; Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin 2010, ISBN 978-80-8115-031-9
6. Z kroniky o kostole v Rybníku – evanjelik.sk

Médiá:
WEB:
Rybník – apsida.sk
Iniciatíva „Zachráňme Rybník“
Fotogaléria na serveri Panoramio
Rybník –Gemerské kostolíky
fotogaléria z prác v roku 2008
FB stránka „Zachráňme Rybník“

denominácia: 
typ stavby: 
kraj: 
okres: 
historický región: 
Galéria: 
ev. kostol v Rybníku (6. október 2012)
(6.okt.2012)
(6.okt.2012)
(6.okt.2012)
(6.okt.2012)
detail hrebeňa strechy (6.okt.2012)
vstup do areálu cintorína (6.okt.2012)
severozápadný pohľad (6.okt.2012)
(6.okt.2012)
severný pohľad (6.okt.2012)
stav sgrafita na severnej fasáde (6.okt.2012)
strecha nad sakristiou (6.okt.2012)
zamurovaný vstup do sakristie (6.okt.2012)
(6.okt.2012)
severovýchodný pohľad (6.okt.2012)
východné ranogotické okno sakristie (6.okt.2012)
pohľad z juhovýchodu (6.okt.2012)
kostol a zaniknutý cintorín v jeho okolí (6.okt.2012)
južný pohľad (6.okt.2012)
južná časť strechy (6.okt.2012)
pohľad z juhozápadu (6.okt.2012)
(6.okt.2012)
stav hrebeňa strechy (6.okt.2012)
stav fresiek na južnej fasáde v okolí vstupu (6.okt.2012)
vstup do kostola (6.okt.2012)
detail oplechovania vstupných dverí (6.okt.2012)
forma sleduje funkciu... (6.okt.2012)
kovaný záves dverí (6.okt.2012)
maľované bočnice lavíc (6.okt.2012)
dve podlaža empor v lodi (6.okt.2012)
interiér lode kostola (6.okt.2012)
(6.okt.2012)
kazateľnica (6.okt.2012)
(6.okt.2012)
(6.okt.2012)
(6.okt.2012)
pohľad z kazateľnice do svätyne (6.okt.2012)
viťazný oblúk (6.okt.2012)
detail svorníka (6.okt.2012)
výjavy na severnej stene svätyne (6.okt.2012)
oltárna menza s ohradením (6.okt.2012)
drevené ohradenie oltárnej menzy (6.okt.2012)
rebrová klenba svätyne (6.okt.2012)
portál do sakristie (6.okt.2012)
sakristia (6.okt.2012)
stav podlahy sakristie (6.okt.2012)
východná stena sakristie so zamurovaným vstupom (6.okt.2012)
pohľad zo sakristie (6.okt.2012)
(6.okt.2012)
(6.okt.2012)
(6.okt.2012)
sanktuárium (6.okt.2012)
signatúra k úpravám, ktoré podľa dostupných informácií znamenali nezvratnú stratu detailov výmaľby (6.okt.2012)
oltárna menza a južné okno svätyne (6.okt.2012)
pohľad zo svätyne (6.okt.2012)
lavice (6.okt.2012)
drevená krstiteľnica (?) pri vchode (6.okt.2012)
drevená krstiteľnica (?) - detail (6.okt.2012)
diera v streche, diera v strope, ... (6.okt.2012)
voda si nájde cestu (6.okt.2012)
pohľad zo zadnej lavice (6.okt.2012)
schody na emporu (6.okt.2012)
schody na emporu (6.okt.2012)
harmónium na empore (6.okt.2012)
harmónium v dezolátnom stave (6.okt.2012)
(6.okt.2012)
empora s organom a výlez do krovu (6.okt.2012)
pohľad do lode kostola z kazateľnice (6.okt.2012)
stav baldachýnu nad kazateľnicou (6.okt.2012)
výzdoba empor (6.okt.2012)
stav mechaniky organu (6.okt.2012)
vandalmi deštruovaný organ (6.okt.2012)
(6.okt.2012)
stav empor - rozsiahle poškodenie drevokazným hmyzom (6.okt.2012)
interiér lode kostola zo strednej úrovne empory (6.okt.2012)
ani predošlé vypodloženie už dnes neplní účel (6.okt.2012)
najvyššia úroveň empor na severnej stene lode (6.okt.2012)
stav organu (6.okt.2012)
okno na západnej štítovej stene (6.okt.2012)
(6.okt.2012)
strop odhníva na viacerých miestach (6.okt.2012)
poškodený hrebeň strechy (6.okt.2012)
(6.okt.2012)
svetlo vnikajúce cez defekty strešného plášťa (6.okt.2012)
prechod z krovu lode do krovu svätyne (6.okt.2012)
východná štítová stena presbytéria (6.okt.2012)
štítová stena nad víťazným oblúkom (6.okt.2012)
následok zatekania - odhnité spoje trámov(6.okt.2012)
(6.okt.2012)
diaľkový pohľad (6.okt.2012)
diaľkový pohľad (6.okt.2012)

Lokalizácia