Starostlivosť o sakrálne stavby | www.ohrozenekostoly.sk

Starostlivosť o sakrálne stavby

Pravidelná údržba.
Sakrálne stavby boli postavené zväčša z kvalitných materiálov najlepšími dostupnými remeselníkmi. To však nezaručuje ich nezničiteľnosť. Tak ako iné stavby, aj ony potrebujú pravidelnú údržbu.
V tomto texte Vám prinášame krátky prehľad činností, ktoré by sa nemali zanedbávať, prípadne s ktorými sa stretnete, ak chcete na objekte vykonávať údržbu, úpravy a opravy rôzneho rozsahu.
Ak Vám v texte niečo chýba, prípadne máte nejasnosti, upresňujúce otázky alebo pripomienky, ozvite sa nám na ohrozenekostoly@ohrozenekostoly.sk

1. Strecha
1.1. Vizuálna kontrola stavu strechy.
Ak zistíme poškodenú alebo chýbajúcu strešnú krytinu, je nutné tento stav bezodkladne odstrániť lokálnou opravou. Väčšinou je takáto oprava možná aj z podstrešného priestoru. Ak je nutné zabezpečiť horolezeckú opravu alebo žeriav, aj takáto oprava nás vyjde lacnejšie ako odstraňovanie neskorších následkov zanedbanej údržby.
1.2. Kontrola strešných žľabov a dažďových zvodov.
Ak zistíme, že niekde pretekajú, prípadne chýbajú, takisto bezodkladne je potrebné ich prečistiť, opraviť, doplniť, prípadne vymeniť. Ak nie sme schopní zvody, resp. žľaby opraviť, častokrát je lepším riešením tieto na čas po najbližšiu opravu odstrániť. Strecha bez žľabov je pre objekt bezpečnejšia ako pokazený a zatekajúci žľab alebo zvod.

2. Okolie objektov
2.1. Odstraňovanie náletovej zelene
2.2. Kontrola stavu vzrastlej zelene
Prerezávanie, odstraňovanie odumretých častí stromov. Pri väčších problémoch so vzrastlou zeleňou je potrebné riešenie konzultovať s príslušnými úradmi.

3. Menšie a drobné opravy na objekte
Nutné vopred konzultovať s Pamiatkovým úradom SR.
3.1. Opravy alebo nové elektrorozvody a slaboprúdové rozvody.
Je nutné vždy konzultovať s Pamiatkovým úradom. Práce spojené s drážkovaním a rozvedením kabeláže môžu vážne poškodiť nielen prípadnú staršiu výzdobu objektu (v interiéri, ale aj v exteriéri), ale môžu dokonca vážne narušiť statiku celého objektu. Je doložených viacero prípadov zrútenia stavby v dôsledku zle prevedenej elektroinštalácie (podrezanie klenby, oslabenie subtílnych nosných konštrukcií atď.)
3.2. Rozvody kúrenia, vody, kanalizácie, vzduchotechniky
Nutné vždy konzultovať s PÚ SR. Pre rozvody v murivách platí to isté ako v bode 3.1. Pre vedenia pod podlahou - vysoké riziko nezvratného porušenia archeologickej situácie. Pritom archeológia môže objasniť niektoré následnosti stavebného vývoja objektu, ktorého poznanie má zásadný vplyv na riešenia problémov so statikou a pod.
3.3. Omietky a nátery
Nutné konzultovať s PÚ SR. Pri poruchách na omietkach je najvhodnejším a najlacnejším riešením lokálna oprava tradičnou technológiou za použitia materiálov a postupov kompatibilných s originálom. Je maximálne nevhodné používať cementové zmesi a súčasné postupy omietania - takýto postup má za následok neskoršie znásobenie problémov. Cement zadržuje vodu a je odolnejší vočí mrazovým cyklom ako iné materiály - preto často vídame cementové omietky, ktoré ako neporušená tenká škrupina odpadnú z objektu z toho dôvodu, že murivo pod nimi sa rozdrobí následkom zavlhnutia a degradácie mrazom. Toto môže viesť až k narušeniu statiky celého objektu.
3.4. Opravy podláh
Nutné konzultovať s PÚ SR. Historické materiály (napr. opuka, pieskovec) sú vhodnejšie ako materiály novodobé. Zošľapanie, prípadne menšie trhliny neznamenajú stratu hodnoty - naopak, sú dokladom hodnoty veku stavby - preferuje sa teda zachovanie originálnej historickej dlažby. To isté platí aj pre dlažby z 19, prípadne 20. storočia (vzorované keramické dlažby).
Pri rozsiahlejších trhlinách je nutné kontaktovať statika, môže to indikovať komplexnejší problém.
Pri opravách podláh sa zasahuje aj do archeologického terénu, k archeológii teda platí to isté, čo v bode 3.2.
3.5. Drenáže, odvlhčenie stavby
Nutné konzultovať s PÚ SR. Spôsob riešenia zavĺhania murív sa vyberie na základe výsledkov výskumov (mnoho objektov má vypracované výskumy v archíve PÚ SR) a návrhu opatrení. Nikdy neobíjame zavlhnuté omietky, pokiaľ tak nenariadi PÚ SR. Mohlo by dôjsť k nenávratnej strate hodnotnej výzdoby (pomerne častý úkaz, jeden príklad za všetky - Mostkovice). Ak sa pristúpi k riešeniu zavĺhania drenážou, túto nikdy nevykonávame priamo pri objekte - riziko premŕzania základov, posunu rosného bodu v murive atď. Pri zemných prácach nutnosť ohlásiť archeológovi - pri kostoloch je vysoká pravdepodobnosť kostrových nálezov, prípadne nálezov staršej architektúry.
3.6. Oprava a výmena okien a dverí
Nutné konzultovať s PÚ SR. Pôvodné výplne stavebných otvorov umožňovali cirkuláciu vzduchu, čo zabraňovalo zavĺhaniu a kondenzácii zo vzdušnej vlhkosti, ktorá sa pri častej prevádzke a vyššej obsadenosti kostola pohybuje na vysokej úrovni. Oprava (protézovanie, ošetrenie) pôvodných výplní vychádza často lacnejšie ako nevhodné moderné výplne. Treba mať na zreteli, že vo veľkej miere sú stavebné otvory nerovnakých rozmerov, je teda nutné zamerať každý zvlášť. Takisto si treba uvedomiť, že nové okná majú iné proporcie a pomery plôch, vždy v neprospech zasklenej plochy, čo spôsobí menší prísun denného svetla do objektu. Tak ako by ste nedali hoc aj najlepšie moderné hliníkové kolesá na historický kočiar, nie sú vhodné ani súčasné okná a dvere na historickú architektúru. Dobrý remeselník vie vyrobiť kvalitné okno podľa historického vzoru lacnejšie ako sú ceny plastových alebo drevených eurookien - navyše budú pre Vašu potrebu vhodnejšie.
3.7. Mobiliár
Mobiliár býva často Hnuteľnou kultúrnou pamiatkou, je teda nutné jeho opravy, prípadne výmenu konzultovať s PÚ SR. Ak nie je pamiatkou a Vašim potrebám nevyhovuje, neničte ho, je tu stále možnosť darovať ho inému kostolu, múzeu, prípadne predať. Ak by ste nikde neuspeli, môžete kontaktovať nás, poradíme Vám.

4. Opravy závažnejsích porúch, celkové rekonštrukcie
Ak je objekt v zlom stavebnotechnickom stave, prípadne sa rozhodnete vykonať opravy väčších rozsahov, je vždy nutné so svojím zámerom vopred kontaktovať Pamiatkový úrad. Jeho pracovníci Vám pomôžu s riešeniami problémov a môžu poradiť aj s výberom projektantov, remeselníkov a prípadne aj materiálov vhodných pre rekonštrukciu Vášho objektu.
Vy sa ale môžete v predstihu pripraviť na zamýšľaný projekt podľa nasledovného postupu:
Približný postup pred plánovaním zásadnejších opráv:
4.1. Podrobná obhliadka objektu
- 4.1.1. Strecha
Podrobná obhliadka strechy z exteriéru - poškodenia krytiny, poškodenia žľabov a zvodov, poklesy strechy.
Obhliadka z interiéru - stav pomúrnic, krovovej konštrukcie, zhlaví trámov, spojov; stav materiálu (vlhkosť, drevokazný hmyz alebo huby, hniloba atď.)
- 4.1.2. Múry - obvodové, nosné, nenosné
Kontrola zavĺhania murív, výkvety solí, plesne.
Trhliny v omietke/murive - horizontálne, šikmé, vertikálne. Treba zdokumentovať rozsah.
Deformácie - výdute, poklesy, naklonenia.
Degradácia materiálu - rozpad tehál, kameňa atď.
- 4.1.3. Horizontálne - stropné konštrukcie
Klenby - zavĺhanie, výkvety solí, plesne, deformácie, trhliny, stav omietky, stav materiálu (ak je viditeľný). Kontrola aj z podstrešia.
Trámové stropy - platí to isté, čo pri klenbách - je nutné skontrolovať najmä stav pri obvodových múroch a pri uložení trámov.
4.2. Podlahy
Stav nášľapnej vrstvy,vlhkosť, výkvety solí, trhliny/deformácie. Pri výskyte závažnejších trhlín väčšieho rozsahu podozrenie na závažnejšie statické poruchy.
4.3. Suterénne priestory
Platí to isté, čo pri bodoch 4.1.2, 4.1.3., 4.2.
Vizuálna kontrola, či sa v priestore nenachádzajú zamurované otvory, prípadne vetracie šachty - dôležitý poznatok pre riešenie problémov so zvýšenou vlhkosťou.
4.4. Archívny prieskum
Ak máte možnosť, archívny prieskum vo farskom archíve, prípadne v miestnom múzeu. Tento prieskum môže nájsť dokumentáciu k objektu, dokumentáciu prevedených opráv, prípadne ďalšie indície, ktoré môžu pomôcť pri ďalšom postupe.
Nápomocné sú aj historické vyobrazenia objektu (maľby, historické pohľadnice, fotografie, kresby, skice, vyobrazenia v dobovej tlači).
4.5. Kontrola dostupných dokumentov na PÚ SR.
Odkazy na príslušné stránky nájdete v sekcii "Odkazy" na tejto stránke.

5. Riadny projekt
je možné vypracovať, len ak sú k dispozícii nasledovné podklady:
5.1. Presné geodetické zameranie objektu skúseným geodetom s praxou v oblasti pamiatok.
5.2. Architektonicko-historický výskum
5.3. Umelecko-historický výskum
5.4. Archívny výskum
5.5. ďalšie výskumy, ktoré môžu byť potrebné:
Reštaurátorský a archeologický výskum, geologický prieskum podložia, posúdenie zavĺhania objektu
5.6. Statický posudok
5.7. Architektonická štúdia obnovy - ako podklad pre vyjadrenie PÚ SR k zámeru

Projekt obnovy, resp. rekonštrukcie je vždy dobré už vo fáze plánovania zámeru konzultovať s Pamiatkovým úradom. Jeho pracovníci sú odborne vyškolení a spôsobilí poskytnúť rady a možné riešenia, ktoré sú vhodné pre daný objekt a častokrát Vám vedia ušetriť nemalé finančné prostriedky v porovnaní s predraženou, prípadne nevydarenou obnovou kostola. Majte na pamäti, že predražená oprava sa môže skrývať za najlacnejšie čiastkové riešenia.

Nevhodné zásahy sú väčšinou nezvratné a môžu spôsobiť neskoršie vystupňovanie problémov až zánik stavby !!!