Projekt OhrozeneKostoly.sk | www.ohrozenekostoly.sk

Projekt OhrozeneKostoly.sk

logo OhrozeneKostoly.sk

Podnetom na vznik stránky OhrozeneKostoly.sk je rozmáhajúci sa fenomén z rôznych príčin chátrajúcich sakrálnych objektov. Tento proces môže viesť až k úplnému zániku týchto pre našu krajinu a kultúru tak významných stavieb. Dôvody sú rôzne - od nedostatočného financovania, kedy farnosť nemá dostatok prostriedkov na prevádzku a opravy všetkých svojich stavieb (najmä tých, ktoré boli cirkvám vrátené v rámci reštitúcií v zlom technickom stave), cez klesajúcu mieru využívania a následné opúšťanie objektov až po vandalizmus a prírodné živly.
Tento projekt je súčasťou dizertačnej práce na tému využívania a adaptácií sakrálnych stavieb kresťanských cirkví v SR, ktorú spracúva autor stránky Ing.arch. Róbert Erdélyi na Fakulte architektúry STU v Bratislave na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok pod vedením Prof.Ing.arch. Pavla Gregora, PhD.

Ciele projektu
Projekt OhrozeneKostoly.sk má za cieľ zmapovať ohrozené a potenciálne ohrozené kostoly a veľké kaplnky (upresnenie v časti "Terminológia") všetkých denominácií kresťanských cirkví na Slovensku a vytvoriť ich interaktívnu databázu. Takto vzniknutý zoznam by mal upozorniť na existenciu uvedeného problému a upozorniť tak kompetentných na nevyhovujúci alebo zhoršujúci sa stavebnotechnický stav konkrétnych sakrálnych stavieb, čo by malo iniciovať záujem o ich záchranu. Takisto je to priestor na podnietenie vzniku a koordináciu lokálnych združení, starajúcich sa o takto zasiahnuté pamiatky, resp. na získavanie sponzorov.

Súčasný stav bádania
Nateraz sa nedá hovoriť, že by u nás dramaticky stúpal počet absolútne nevyužívaných kostolov. Realita je však taká, že v mnohých oblastiach sa znižuje počet veriacich - buď farnosti „vymierajú“ alebo stúpa počet veriacich, ktorí nenavštevujú bohoslužby, následkom čoho sa znižuje aj frekvencia ich konania. Takýchto objektov máme na Slovensku minimálne 200 (počet, ktorý máme k aprílu 2012 zmapovaný a zahŕňa všetky kategórie spadajúce pod označenie "ohrozený kostol/kaplnka").
Toto číslo sa nám možno nezdá alarmujúce, ale odstrašujúcim príkladom v tomto smere nám môže byť tradične katolícke Belgicko, kde donedávna oficiálne nemali problém s nevyužívanými kostolmi. Až na základe podrobného prieskumu konaného v roku 2008 sa ukázalo, že tento problém je aktuálny vo veľkej miere a mnoho farností vyhlásilo svoje kostoly ako nadbytočné.
Je lepšie vopred sa pripraviť a vykonať opatrenia, ktoré môžu oživiť takéto objekty ako neskôr zistiť, že nám tento problém prerástol do rozmerov, kedy už nebude možné ho úspešne riešiť.
Keď je objekt málo, resp. vôbec nevyužívaný, zanedbáva sa jeho údržba, čo vedie k postupnej a často veľmi rýchlej degradácii stavby až následnému zániku. Pritom často ide o jednoduché úkony – pripravili sme pre Vás zatiaľ manuál základnej starostlivosti o sakrálne stavby, ktorý je ale použiteľný (s malými odchýlkami spôsobenými špecifikami sakrálnych stavieb) aj na iné historické stavby.

Aktuálna fáza projektu:
Objekty z nášho zoznamu budú postupne pridávané do databázy - v prvej fáze len ako súhrn základných informácií o objekte a jeho umiestnení. Táto fáza by mala slúžiť na odprezentovanie súčasného stavu bádania a získanie spätnej väzby - pre prípadné korekcie zoznamu a pre získanie bližších informácií o objektoch v zozname; prípadne informácií o objektoch, ktoré v zozname zatiaľ nie sú, ale podľa Vašich informácií by mali byť.
Pokiaľ teda máte informáciu o využívaní objektov uvedených v zozname, resp. máte informácie o kostoloch s nízkou alebo klesajúcou mierou využívania, prípadne opustených alebo chátrajúcich kostoloch a kaplnkách vo Vašom blízkom (ale aj vzdialenejšom) okolí, ktoré sa dajú označiť ako ohrozené a na našom zozname nie sú, dajte nám prosím vedieť na emailovú adresu: ohrozenekostoly@ohrozenekostoly.sk. Dostupnosť takýchto informácií je slabá, Vaša pomoc bude teda veľmi vítaná.
Takisto ak máte upresňujúce informácie, fotografie, aktuality, informácie o pripravovaných aktivitách a pod., budeme Vám vďační za ich zaslanie.