Rybník (okr. Revúca) - záchrana ev. kostola | www.ohrozenekostoly.sk

Rybník (okr. Revúca) - záchrana ev. kostola

Projekt záchrany ev.kostola v Rybníku (nad Turcom) v okrese Revúca.
Ranostredoveký kostol s rozsiahlou, doteraz riadne neskúmanou výmaľbou, bol od 50. rokov 20. storočia bez údržby, v 70. rokoch bol poškodený pri metaní hnoja dynamitom (poškodenie strechy, poškodenie pôvodných barokových okenných výplní), v 90. rokoch vykrádačmi a ďalej priebežne vandalmi. Kostol je v zlom stave aj kvôli nízkemu počtu veriacich, ktorí sú už vo vysokom veku a tak sa o odľahlý kostol nevedia postarať - naviac za posledných 10 rokov prešlo vlastníctvo kostola pri rušení a zceľovaní farností viacerými zmenami. Chýbajúca údržba sa prejavila najviac na strešnej krytine, ktorá je už po dobe svojej životnosti a ktorej rozsiahle poškodenia spôsobujú zatekanie zrážok a tým vážne poškodenie vzácneho klasového krovu, ako aj konštrukcií kostola. Teraz je kostol v správe farnosti v Ratkovej, ktorej správca Mgr. Miroslav Kerekréty sa pustil do neľahkej úlohy - zachrániť kostol pred hroziacim zánikom a zachovať ho pre budúce generácie.

Ak máte záujem podporiť záchranu tohto gotického kostola gemerského okruhu sponzorským darom, prípadne inou formou spolupráce, dajte nám prosím vedieť na emailovú adresu sponzor@ohrozenekostoly.sk (záujemcovia o sponzorstvo budú nakontaktovaní p. farára. Kostol sa po obnove plánuje využívať na príležitostné liturgické a kultúrne účely pre obyvateľov a návštevníkov obce.)

v roku 2014 bolo vykonané:
- kostol bol geodeticky zameraný v rozsahu 3D merateľného modelu a jeho základných výkresových výstupov
- architektonicko-historický výskum spojený s archívnym výskumom a dendrochronologickým výskumom
- reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie
- fixácia najohrozenejších častí výmalieb (najmä v exteriéri)
- na miestach najväčších výpadkov krytiny bolo osadené dočasné prekrytie asfaltovými pásmi, boli doplnené výpadky krytiny
- obnovili sme rozpojené väzby v krove (aspoň dočasné opatrenie, kým sa nezrealizuje odborná celoplošná oprava krovu)
- boli osadené strešné žľaby a zvody, z ktorých boli zrážky odvedené ďalej od kostola (ochrana exteriérových vymalieb a obvodových murív)
- práce boli financované z dotácie MK SR a s použitím časti 2% darov z roku 2014

v roku 2015 je plánované:
- pokračovanie reštaurátorských prác - očistenie, stabilizácia a následné prekrytie výmalieb na južnej stene kostola (nevyhnutné pre ich ďalšie zachovanie)
- príprava opravy strechy a krovu kostola
- záchranné práce na vnútornom vybavení kostola

Galéria na FB stránke Ohrozené Kostoly.

Štítky: 

Lokalizácia