Zacharovce - záchrana kostola v havarijnom stave | www.ohrozenekostoly.sk

Zacharovce - záchrana kostola v havarijnom stave

Projekt záchrany ref.kostola v Zacharovciach pri Rimavskej Sobote.
Tomuto stredovekému kostolu sa v roku 2003 zrútila veža, čo viedlo k ďalšiemu zhoršeniu už tak dosť zlého stavebnotechnického stavu, ktorý je v súčasnosti charakterizovaný ako akútny havarijný stav hroziaci zánikom stavby. Kostol bol do decembra 2011 kvôli nevyjasneným majetkoprávnym vzťahom bez správcu. Koncom decembra 2011 sa obec Zacharovce pod vedením pani starostky Ruženy Gembickej ujala správy kostola a momentálne sa hľadajú prostriedky na jeho záchranu.

Ak máte záujem podporiť záchranu tohto gotického kostola gemerského okruhu sponzorským darom, prípadne inou formou spolupráce, dajte nám prosím vedieť na emailovú adresu sponzor@ohrozenekostoly.sk (záujemcovia o sponzorstvo budú nakontaktovaní na starostku obce. Kostol sa po obnove plánuje využívať na liturgické a kultúrne účely pre obyvateľov a návštevníkov obce.)

aktualizácia september 2012:
- kostol je geodeticky zameraný
- je staticky zabezpečený strop kostola
- architektonicko-historický výskum a umelecko-historický výskum, spojené s archívnym výskumom
- práce boli financované z dotácie MK SR
v roku 2013 bolo vykonané:
- boli vykonané sondy do podložia a v súvislosti s nimi prebehol archeologický výskum v rovnakom rozsahu
- bola osadená strešná plachta, ktorá dočasne prekrýva najpoškodenejšie časti strechy (na realizáciu sa použili prostriedky z 2% od združenia Restau.art)
- práce boli financované z dotácie MK SR a podporené aj z darov 2% od o.z. Restau.art
v roku 2014 bolo vykonané:
- reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie
- dendrologický výskum drevených konštrukcií (určil, ktoré konkrétne prvky krovu a empor sú vhodné na ponechanie, ktoré sa dajú protézovať a ktoré je nutné celé vymeniť)
- práce boli financované z dotácie MK SR a podporené aj z darov 2% z roku 2014
v roku 2015 je plánované:
- začiatok stabilizačných prác (stabilizácia murív, oprava krovu, úpravy terénu pre odvod zrážok v spojitosti s archeologickým dohľadom)

Lokalizácia